< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

คำถามที่ถามบ่อย

ที่นี่คุณจะพบคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและคําตอบสําหรับพวกเขา หากคุณไม่พบคําตอบที่นี่ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือผู้รับเหมาบริการ

– ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเข้ากับขั้วต่อแบตเตอรี่หรือไม่
– ตรวจสอบว่าความจุของแบตเตอรี่ต่ําเกินไปหรือไม่
– ชาร์จ 30 นาทีแล้วลองอีกครั้ง

– ตรวจสอบว่ากดหยุดฉุกเฉินหรือไม่
– ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานโหมดแมนนวลหรือไม่
– ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์มีฝุ่นหรือจุดต่างๆ ปกคลุมหรือไม่
– ตรวจสอบว่างานถูกเลือกหรือไม่
– ตรวจสอบว่าสถานะตําแหน่งเป็นปกติหรือไม่ (สีเขียว)

โปรดติดต่อผู้รับเหมาบริการของคุณโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรดติดต่อผู้รับเหมาบริการของคุณโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรดสอบถามตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่สําหรับคู่มือผู้ใช้

โปรดสอบถามตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่สําหรับคู่มือผู้ใช้

– ตรวจสอบว่าท่อดูดถูกถอดออก หัก หรืออุดตันหรือไม่
– แรงดูดต่ํา ดูดฝุ่นไม่ได้
– การเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างท่อดูดและถุงเก็บฝุ่น หรือวัตถุที่ไม่รู้จักซึ่งนําไปสู่การอุดตัน
– แปรงลูกกลิ้งไม่ได้รับการทําความสะอาดเป็นเวลานาน และมีขนหรืออะไรทํานองนั้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทําความสะอาด
– แปรงลูกกลิ้งสูงเกินไปที่จะทําความสะอาด ซึ่งจําเป็นต้องกําหนดค่าใหม่
– มีอนุภาคขนาดใหญ่มากเกินไปบนพื้น ซึ่งยากต่อการทําความสะอาดในคราวเดียว

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดติดอยู่ในแปรงด้านข้างหรือแปรงลูกกลิ้ง
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการรบกวนระหว่างแปรงลูกกลิ้ง แปรงด้านข้าง และตัวเครื่อง
– ยืนยันว่าเสียงมาจากไหนและส่งข้อเสนอแนะไปยังทีมสนับสนุนด้านเทคนิค

- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของปั๊มรีดท่อเป็นปกติหรือไม่โดยใช้มัลติมิเตอร์
- ตรวจสอบว่าปั๊ม peristaltic ทํางานหรือไม่

- ถอดเปลือกกระเป๋าเป้สะพายหลังออกเพื่อตรวจสอบว่าขั้วต่อท่อน้ํารั่วหรือไม่
-ตรวจสอบถังฆ่าเชื้อกระเป๋าเป้แตกหรือไม่

- ตรวจสอบว่าฟังก์ชั่นการกรองเปิดอยู่ในแอพหรือไม่
- ตรวจสอบว่าสวิตช์ลูกลอยของถังบําบัดน้ําเสียติดอยู่หรือไม่ส่งผลให้ไม่สามารถกระตุ้นการกรองได้
- ตรวจสอบว่าสกปรกหรือเสียหายเกินกว่าจะใช้งานหรือไม่
- ตรวจสอบว่าท่อน้ํางอหรือไม่
- ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนตัวกรองสกปรกหรือผิดลําดับหรือไม่
- ตรวจสอบว่าปั๊มกรองเสียหาย รั่ว หรือขั้วต่อสายไฟไหม้หรือไม่

- ตรวจสอบว่ามีการเติมน้ําสะอาดลงในถังสารละลายหรือไม่
- ตรวจสอบว่าปุ่มสเปรย์น้ําของแท็บเล็ตเปิดอยู่หรือการตั้งค่าปริมาณน้ําถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าวาล์วแม่เหล็กเป็นสาเหตุหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีท่อน้ํางอหรือบีบในทางน้ําทั้งหมดหรือไม่ - ปัญหาเกี่ยวกับตัวปั๊มเอง

- ตรวจสอบว่าโหมดการทําความสะอาดปิดไม้กวาดหุ้มยางหรือไม่
– ตรวจสอบว่าสถานะของส่วนขยายก้านผลักมอเตอร์เป็นปกติหรือไม่: ไม่มีส่วนขยาย ส่วนหนึ่งของส่วนขยาย ส่วนขยายที่สมบูรณ์
- ตรวจสอบว่าสายไฟขาดหรือหัวเข็มขัดหลุดออกและไม่สามารถดึงขึ้นได้
- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ผิดปกติและไม่สามารถทํางานได้ตามปกติหรือไม่ – ติดต่อวิศวกร

- ตรวจสอบว่าแถบยางอยู่ใกล้พื้นเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีละอองน้ําน้อยเกินไปหรือไม่มีเลย
- ตรวจสอบว่าล้อเสียหายและจําเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่
- ตรวจสอบว่าสกรูของคราดดูดซับน้ําหลวมหรือไม่

- ตรวจสอบว่าสิ่งสกปรกเกาะติดกับแถบยางหรือไม่
- ตรวจสอบว่าติดตั้งแถบยางเข้าที่หรือไม่
- ตรวจสอบว่าความสูงของล้อหลังถูกปรับเข้าที่หรือไม่

– ตรวจสอบว่าติดตั้งไม้กวาดหุ้มยางอย่างถูกต้องหรือไม่
– ตรวจสอบว่าลูกล้อได้รับการปรับอย่างถูกต้องหรือไม่
– ตรวจสอบว่ามีถังขยะติดอยู่บนไม้กวาดหุ้มยางหรือไม่

– ตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลของอากาศจากท่อดูดหรือไม่
– ตรวจสอบว่าท่อดูดอุดตันหรือไม่
– ตรวจสอบว่าแรงดูดอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
– ตรวจสอบว่าท่อกู้คืนอุดตันหรือไม่

– ตรวจสอบว่ามีน้ําอยู่ในถังสะอาดหรือไม่
– ตรวจสอบว่าสเปรย์น้ําเปิดใช้งานอยู่หรือไม่
– ตรวจสอบว่าท่อน้ํางอหรือบีบหรือไม่
– ตรวจสอบว่าช่องจ่ายน้ําสกปรกและอุดตันหรือไม่

– ตรวจสอบว่าฟังก์ชันการกรองเปิดอยู่ในแอพหรือไม่
– ตรวจสอบว่าตัวกรองได้รับการบํารุงรักษาอย่างถูกต้องหรือไม่
– ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนตัวกรองอยู่ภายใต้ลําดับที่ถูกต้องหรือไม่

– ตรวจสอบว่าแผนที่ถูกต้องหรือไม่
– ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์อยู่ใกล้
จุดสังเกต (ไม่เกิน 2 เมตร)

– หุ่นยนต์สามารถขัดได้เฉพาะบนพื้นราบเท่านั้น

– ตรวจสอบว่าปลั๊กหรือเครื่องชาร์จล้มเหลวหรือไม่
– ติดต่อตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ

– ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ใช้พลังงานต่ําหรือไม่
– ปลดล็อคล็อคฉุกเฉินโดยหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกา

– หนึ่งสําหรับช่วงเวลานี้

– ลองรีบูต
– ตรวจสอบว่าฉลากยังอยู่บนจุดสังเกตหรือไม่
– ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์อยู่ใกล้
จุดสังเกต (ไม่เกิน 2 เมตร)

– กดล็อคฉุกเฉิน ดันกลับไปที่ตําแหน่งเริ่มต้น

– ลองรีบูต
– ตรวจสอบว่าฉลากยังอยู่บนจุดสังเกตหรือไม่
– ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์อยู่ใกล้
จุดสังเกต (ไม่เกิน 2 เมตร)

– ตรวจสอบว่าแปรงด้านข้างและแปรงลูกกลิ้งติดอยู่กับหรือไม่
สิ่งแปลกปลอม
– ตรวจสอบว่ามีการรบกวนระหว่างแปรงลูกกลิ้งหรือไม่
แปรงด้านข้างและลําตัว
– ยืนยันแหล่งที่มาของเสียงและป้อนกลับไปที่
พื้นหลัง

– ลองเพิ่มพลังดูด
– ตรวจสอบว่าท่อสุญญากาศติดอยู่หรือไม่
– ตรวจสอบว่าไม่ได้ทําความสะอาดแปรงลูกกลิ้งเป็นเวลานานหรือไม่ หรือมีขนพันอยู่รอบๆ หรือไม่ ซึ่งส่งผลต่อผลการทําความสะอาด
– ตรวจสอบว่าความสูงของแปรงลูกกลิ้งจากพื้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
และจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน
– ลองนําขยะขนาดใหญ่ลงบนพื้น