< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

โซ ลู ชั่น

สถานบริการและสถานบันเทิง

มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่แขกของคุณด้วยหุ่นยนต์ทําความสะอาดโรงแรมที่ทันสมัย

ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับ อุตสาหกรรมการบริการ

การขาดแคลนแรงงานและการหมุนเวียนพนักงานสูง

การขาดแคลนแรงงานและการหมุนเวียนพนักงานสูง

กดดันเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงาน

กดดันเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงาน

มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สูงขึ้นและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สูงขึ้นและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

มุ่งเน้นที่มาตรฐานการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้เข้าพัก

มุ่งเน้นที่มาตรฐานการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้เข้าพัก

เกณฑ์ความยั่งยืน

เกณฑ์ความยั่งยืน

ลักษณะของ สถานการณ์การบริการ

การสัญจรไปมาหนาแน่น

การสัญจรไปมาหนาแน่น

ไวต่อเสียงรบกวน

ไวต่อเสียงรบกวน

หลายชั้น

หลายชั้น

พื้นพรม

พื้นพรม

โต๊ะรับประทานอาหาร

โต๊ะรับประทานอาหาร

เกาเซียมเป็นอย่างไร
หุ่นยนต์ทําความสะอาดโรงแรมสามารถช่วยได้หรือไม่?

เพิ่มผลผลิตการให้บริการเป็นทวีคูณ

เพิ่มผลผลิตการให้บริการเป็นทวีคูณ

 แก้ปัญหาความท้าทายด้านพนักงาน

แก้ปัญหาความท้าทายด้านพนักงาน

ลดต้นทุนการดําเนินงาน

ลดต้นทุนการดําเนินงาน

ทําให้ธุรกิจของคุณฉลาดขึ้นด้วยการให้บริการหุ่นยนต์และการจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ทําให้ธุรกิจของคุณฉลาดขึ้นด้วย การบริการหุ่นยนต์และการจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงภาพลักษณ์สิ่งอํานวยความสะดวกของคุณและรับรองชื่อเสียงที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ปรับปรุงภาพลักษณ์สิ่งอํานวยความสะดวกของคุณและรับรองชื่อเสียงที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

โซลูชันอัตโนมัติสําหรับความท้าทายทั่วไปที่อุตสาหกรรมการบริการต้องเผชิญ

สถานบริการและสถานบันเทิง

สถานที่ให้บริการ

กรณีความสําเร็จ

เครื่องขัดพื้น 50 ติดตั้งที่ศูนย์การประชุมปักกิ่งในประเทศจีน

ดูดฝุ่น 40 ดูแลทําความสะอาดพรมที่ Lv Shou Hotel Shanghai ในประเทศจีน

Vacuum 40 ที่ Hotel Thermen Bussloo, เนเธอร์แลนด์

Scrubber 75 และ Vacuum 40 ที่ Kinepolis Bioscoop ใน Enschede ประเทศเนเธอร์แลนด์

Scrubber 50 Pro ที่ Sportwaard Zaltbommel, Netherlands

Vacuum 40 ที่ Merkur Casino ในเมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์