< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-en AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-pt AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-es AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-fr AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ko AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-ja AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-tw AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-it AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-de AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

ข้อผิดพลาดฐานข้อมูล WordPress: [คอลัมน์ที่ไม่รู้จัก 'weglot' ใน 'ประโยคที่']
SELECT `meta_key` AS `key`, `meta_value` AS `value` FROM `ga_postmeta` WHERE `post_id` = weglot-4449-nl AND ( `meta_key` = "_en_item_image" OR `meta_key` = "_en_item_image_hover" )

คําชี้แจงความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวม

วิสัยทัศน์ของ Gausium คือ "เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ชาญฉลาดของอุตสาหกรรมบริการด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นในโลกทํางานอย่างชาญฉลาดขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้" เรามองว่าความยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการจัดการ ซึ่งทําให้เราเข้าใกล้การตระหนักถึงวิสัยทัศน์นี้มากขึ้น และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราดําเนินธุรกิจ

Gausium ดําเนินงานตามหลักการขั้นสูงของการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบขององค์กร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของเราดําเนินไปบนพื้นฐานของค่านิยมของจรรยาบรรณทางธุรกิจและวิชาชีพความรับผิดชอบและความโปร่งใส

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เรารวมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนของโครงการจนถึงจุดสิ้นสุดของการมีส่วนร่วมในโครงการ เราทบทวนขอบเขตของการใช้น้ําพลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประจําและตรวจสอบวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรส่งมอบผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อโน้มน้าวพนักงานซัพพลายเออร์และลูกค้าในการสนับสนุนการปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติพลเมืองและสังคมที่ทุกคนมีโดยอาศัยความเป็นบุคคล เกาเซียมเคารพและสนับสนุนหลักการชี้นําของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ เกาเซียมประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนและถือว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นความล้มเหลวที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมและจรรยาบรรณของ บริษัท ของเรา

Сustomers
Сustomers

Сustomers

เราปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยอย่างยุติธรรมเปิดเผยและให้เกียรติและสนับสนุนให้ลูกค้าและผู้ขายของเราให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดเห็นทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์ตอบสนองและดําเนินการตามความเหมาะสม

เรามั่นใจว่าเอกสารทั้งหมดของเราเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมของธุรกิจมีความชัดเจนให้ข้อมูลถูกกฎหมายเหมาะสมซื่อสัตย์และเป็นความจริง เราเปิดกว้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและจะรับฟังลูกค้าของเราเพื่อช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานําเสนอให้กับพวกเขา

ซัพพลาย เออร์

ซัพพลาย เออร์

Gausium ทํางานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมหลักของเราในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพความรับผิดชอบและความโปร่งใสและแบ่งปันจริยธรรมของเราเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสําคัญที่สุด เราสนับสนุนนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีต้นทุนต่ําและมีคุณภาพสูงขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากเป็นไปได้

ซัพพลาย เออร์

พนักงาน

Gausium สนับสนุนความหลากหลาย ความเป็นธรรม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน และปฏิบัติต่อพนักงานของเราด้วยความเคารพ ศักดิ์ศรี และความเสมอภาคโดยใช้แนวทางปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ครอบคลุมและไม่เลือกปฏิบัติ เราให้อํานาจแก่พนักงานและผู้จัดการของเราในการกําหนดสิ่งที่ควรจัดลําดับความสําคัญและส่งมอบและดําเนินการแม้เกินเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกําหนด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุ และให้การสนับสนุนและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง