< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1069909374191099&ev=PageView&noscript=1" />

Verklaring maatschappelijk verantwoord ondernemen

Overzicht

Gausiumvisie is "de slimme digitale transformatie van de dienstensector te leiden met voortdurende innovaties, en meer mensen in de wereld in staat te stellen slimmer te werken en een gelukkiger leven te leiden met de producten en diensten die wij leveren". Wij zien duurzaamheid als een managementinstrument, dat ons dichter bij de realisatie van deze visie brengt en de positieve effecten op de maatschappij en het milieu waarin we actief zijn vergroot.

Gausium werkt volgens geavanceerde beginselen van corporate governance en verantwoord ondernemen. Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat onze activiteiten onder meer gebaseerd zijn op waarden van bedrijfs- en beroepsethiek, verantwoordelijkheid en transparantie.

Milieu

Milieu

Wij houden rekening met milieuoverwegingen, vanaf de planningsfase van een project tot het einde van onze betrokkenheid bij het project. Wij evalueren regelmatig de omvang van het gebruik van water, energie en verbruiksgoederen van onze producten, en onderzoeken voortdurend innovatieve manieren om de energie-efficiëntie te verbeteren en het verbruik van hulpbronnen te verminderen, waarbij wij onze medewerkers, leveranciers en klanten beïnvloeden bij de ondersteuning van milieubescherming en -verbeteringen.

Mensenrechten

Mensenrechten

Mensenrechten zijn de natuurlijke, burgerlijke en sociale rechten die ieder mens heeft uit hoofde van zijn persoon-zijn. Gausium respecteert en ondersteunt de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, evenals andere internationale mensenrechtenverdragen. Gausium veroordeelt elke schending van mensenrechten en beschouwt de schending van mensenrechten als een tekortkoming die niet strookt met het beleid, de waarden en de ethische code van ons bedrijf.

Klanten
Klanten

Klanten

Wij behandelen alle groepen en personen met wie wij een zakelijke relatie hebben op een eerlijke, open en respectvolle manier, en moedigen onze klanten en verkopers aan feedback te geven over onze prestaties en zorgen ervoor dat alle opmerkingen worden geanalyseerd, beantwoord en waar nodig opgevolgd.

Wij zorgen ervoor dat al onze documentatie over het bedrijf en zijn activiteiten duidelijk, informatief, legaal, fatsoenlijk, eerlijk en waarheidsgetrouw is. Wij zijn open over onze producten en diensten en luisteren naar onze klanten om ons te helpen de producten en diensten die wij hen aanbieden te verbeteren.

Leveranciers

Leveranciers

Gausium werken met leveranciers die actief blijk geven van onze kernwaarden van professionele ethiek, verantwoordelijkheid en transparantie en onze ethos delen met betrekking tot arbeidspraktijken, productkwaliteit en milieucontroles, waarbij een hoge mate van respect voor de mensenrechten voorop staat. Wij ondersteunen innovatie in de hele toeleveringsketen om goederen en diensten van lagere kosten en hogere kwaliteit te leveren en waar mogelijk de gevolgen voor het milieu te beperken.

Leveranciers

Werknemers

Gausium ondersteunt diversiteit, eerlijkheid en gelijke kansen in werkgelegenheid, en behandelt onze werknemers met respect, waardigheid en billijkheid door inclusieve, niet-discriminerende aanwervingspraktijken toe te passen. Wij stellen onze werknemers en managers in staat om te bepalen wat prioriteit heeft en wat zij moeten doen, en om zelfs buiten de nalevingsdrempel acties te ondernemen. Wij streven naar een veilige en ongevalvrije werkomgeving en bieden permanente ondersteuning en middelen voor het welzijn en de voortdurende ontwikkeling van onze mensen.